Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]
Klarspråk – Klart språk i Staten

Kansellisten

Ord og uttrykk som kan byttes ut

Kansellisten er en liste med litt stive ord og uttrykk som sjelden brukes i dagligspråket, men som ofte forekommer i brev og andre tekster fra det offentlige. Slike «kanselliord» kan skape unødig avstand mellom avsender og mottaker. Derfor bør du være varsom med å bruke dem i vanlig prosa. Kansellisten gir deg forslag til andre uttrykksmåter.

Her kan du lese mer om Kansellisten og kansellistil:

 

Søk i Kansellisten

A   B   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y

Du kan også bruke søkefunksjonen i nettleseren din for å søke etter ord.

A
   

PRØV Å UNNGÅ

  SKRIV HELLER

anbringe

         

sette, legge, plassere, feste

Oblaten anbringes på frontruten.

 

Oblaten settes/festes på frontruten.

Helse- og sosialstyret kan la barnet foreløpig anbringe i familie, skole eller på annet hensiktsmessig sted.

 

Helse- og sosialstyret kan la barnet bli foreløpig plassert i familie, på skole eller et annet hensiktsmessig sted.

Det er forbudt å anbringe fiskeredskap nærmere riksgrensen enn 50 meter.

 

Det er forbudt å plassere/sette fiskeredskap nærmere riksgrensen enn 50 meter.

risikoen ved å anbringe agiterte personer i mageleie

   

risikoen ved å legge agiterte personer i mageleie

 

 

 

anbringelse

 

plassering

anbringelse av barn i fosterhjem

 

plassering av barn i fosterhjem

anbringelse av en person i mageleie

 

plassering av en person i mageleie

 

 

 

anføre

 

1 oppgi, føre opp

Den som ikke er registrert hos avgiftsmyndigheten, må ikke anføre avgiftsbeløp i salgsdokument.

 

Den som ikke er registrert hos avgiftsmyndigheten, må ikke oppgi / føre opp avgiftsbeløp i salgsdokumentet.

Vær nøye med å anføre om protesen har belegg.

 

Vær nøye med å oppgi om protesen har belegg.

 

 

2 vise til, bemerke, nevne, påpeke; hevde, argumentere med

 

Advokaten har anført følgende under hovedforhandlingen: ... 

 

Advokaten har bemerket/påpekt/hevdet følgende under hovedforhandlingen: ... 
eller
Advokaten har argumentert med følgende under hovedforhandlingen: ... 

Det anføres innledningsvis i klagen at …

 

Det påpekes/hevdes innledningsvis i klagen at …

 

 

 

anførsel

 

merknad, opplysning, påstand; innvending, ankepunkt

Klagers første anførsel er knyttet til likebehandling og konkurranse.

 

Klagerens første merknad/innvending gjelder likebehandling og konkurranse.

Han kom med en anførsel om manglende habilitet.

 

Han kom med en merknad/påstand om manglende habilitet.

Hans anførsel om at han kan fri seg fra betalingsplikten, bør avvises som uholdbar.

 

Hans påstand om at han kan fri seg fra betalingsplikten, bør avvises som uholdbar.

 

 

 

angjeldende

 

vedkommende, den det gjelder, de(n) aktuelle, denne, dette

angjeldende sak

 

denne saken, saken det gjelder

Trafikkprogram for sommer og vinter [skal] sendes til Luftfartstilsynet i god tid og senest 14 dager før angjeldende trafikkprogram startes.

 

Trafikkprogram for sommer og vinter [skal] sendes til Luftfartstilsynet i god tid og senest 14 dager før dette trafikkprogrammet startes.

 

 

 

angående

 

om
Merk: Det er ikke alltid nødvendig å ha med dette ordet i f.eks. overskrifter.

spørsmål angående sak ...

 

spørsmål om sak ...

anses som

 

regnes som

Hun anses som selvstendig næringsdrivende.

 

Hun regnes som selvstendig næringsdrivende.

 

 

 

anvendelse

 

bruk

komme til anvendelse

 

kunne brukes, bli brukt, bli praktisert, gjelde

Loven skal komme til anvendelse for foretak ...

 

Loven skal gjelde / brukes for foretak ...

Et grunnvilkår for at reglene om heving skal komme til anvendelse, er at det må være en mangel ved bilen.

 

Et grunnvilkår for at reglene om heving skal kunne brukes / skal gjelde, er at det må være en mangel ved bilen.

 

 

 

avgi

 

Ofte: gi (fra seg)

Mottaker anmodes om å avgi kontoopplysninger.

 

Mottakeren blir bedt om å gi (fra seg) kontoopplysninger.

 

 

 

avhende

 

avstå fra, skille seg av med ved salg; selge; overføre, overdra

Han avhendet sine aksjer.

 

Han solgte aksjene sine.


   

avhending

 

salg (det at noe skifter eier, oftest ved kjøp og salg)

avhending av fast eiendom

 

salg av fast eiendom

Tilbake til toppen

 
 

 

 
B
 

 

PRØV Å UNNGÅ

 

SKRIV HELLER

befatning

 

Ofte: tilknytning, medansvar

Den siktede vedgår befatning med saken.

 

Den siktede vedgår at han har hatt noe med saken å gjøre.

 

 

 

befordre

 

frakte, transportere

Flyselskapet kan nekte å befordre passasjerer eller bagasje.

 

Flyselskapet kan nekte å transportere passasjerer eller bagasje.

 

 

 

befordring

 

frakt, transport

flyselskapets generelle vilkår for befordring

 

flyselskapets generelle vilkår for transport

 

 

 

beføye

 

råde over, ha råderett over, ha fullmakt til

Opphavsrett er en enerett for opphavsmannen til å beføye over et verk.

 

Opphavsrett er en enerett for opphavsmannen til å råde over et verk.

Styret kan igjen beføye over gjenstanden.

 

Styret kan igjen ha råderett over gjenstanden.

Han mener seg beføyet til å ...

 

Han mener å ha rett og grunn til å ...

 

 

 

beføyelse

 

1 grunn, berettigelse

ikke uten beføyelse

 

ikke uten grunn/berettigelse

 

 

2 (del av) rettighet, rett til å rå over (greie med, gjennomføre; ofte: fullmakt, mandat, anledning; i noen sammenhenger: kompensasjon

eiers beføyelser

 

eierens fullmakter, eierens rettigheter

Spørsmålet er om kjøperen kan heve kjøpet, eller om kjøperen må nøye seg med prisavslag eller eventuelt erstatning som alternativ beføyelse.

 

Spørsmålet er om kjøperen kan heve kjøpet, eller om kjøperen må nøye seg med prisavslag eller eventuelt erstatning som alternativ kompensasjon.

Din eneste beføyelse i et slikt tilfelle er tilbakebetaling av beløpet som er betalt for det lisensierte produktet.

 

Din eneste rettighet (eller: det eneste du har krav på, den eneste kompensasjonen du kan få) i et slikt tilfelle er å få tilbakebetalt det beløpet som du betalte for det lisensierte produktet.

 

 

 

begjære

 

anmode om, be om; kreve, gjøre krav på

begjære tvangsauksjon

 

be om tvangsauksjon

Politiet begjærte fengsling av siktede.

 

Politiet bad om fengsling av (den) siktede.

 

 

 

begjæring

 

anmodning; krav

begjæring om offentlig skifte

 

anmodning/krav om offentlig skifte

fremsette en begjæring

 

kreve, komme med et krav, stille krav om

 

 

 

begunstige

 

tilgodese, gi fordeler

 

 

 

begunstigelse

 

fordel, særrett, velvilje


   
bekjentgjøre
  kunngjøre, gjøre kjent

 

 

 

beliggende

 

som ligger, som holder til

en stor og flott leilighet beliggende i meget attraktivt område

 

en stor og flott leilighet som ligger i meget attraktivt område

Selskapet er beliggende i Sykkylven. 

 

Selskapet holder til i Sykkylven.

 

 

 

besiktige

 

ta i øyesyn for å kontrollere, undersøke

Kjøpere oppfordres til å besiktige eiendommen.

 

Kjøpere oppfordres til å undersøke eiendommen.

Sjøfartsdirektoratet kan til enhver tid kreve å gå om bord i et norsk fartøy for å besiktige det.

 

Sjøfartsdirektoratet kan til enhver tid kreve å gå om bord i et norsk fartøy for å undersøke/kontrollere det.

 

 

 

besiktigelse

 

ettersyn, undersøkelse, kontroll

Besiktigelsene om bord vil kunne avdekke om fartøy og mannskap oppfyller kravene.

 

Undersøkelsene om bord vil vise om fartøy og mannskap oppfyller kravene.

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse.

 

Eiendommen selges i den stand den var da kjøperen undersøkte den.

 

 

 

besitte

 

ha (til rådighet), sitte inne med
I visse tilfeller: ha på seg eller hos seg

Hun besitter store kunnskaper.

 

Hun har store kunnskaper.

 

 

 

besittelse:

 

 

komme i besittelse av

 

bli eier av

være i besittelse av

 

ha, eie

ta i besittelse

 

ta, overta

Han ble arrestert for besittelse av narkotika.

 

Han ble arrestert fordi han hadde narkotika på seg / hos seg.

 

   

beskaffenhet

 

slag, art, type, karakter

Saken er av en slik beskaffenhet at ...

 

Saken er av en slik karakter at ...
eller
Saken er slik at ...

 

 

 

beskikke

 

utnevne, oppnevne

Det er besluttet at Peder Ås beskikkes til sosial- og helsedirektør for seks nye år.

 

Det er besluttet at Peder Ås utnevnes til sosial- og helsedirektør for seks nye år.

 

 

 

beskikkelse

 

utnevning, oppnevning

For tjenestemenn som ansettes i stilling ved beskikkelse i statsråd, gjelder de samme regler som for embetsmenn.

 

For tjenestemenn som ansettes i stilling ved utnevning i statsråd, gjelder de samme regler som for embetsmenn.

 

 

 

besørge

 

sørge for å utføre noe, ordne med, ta hånd om, påta seg

besørge et brev

 

sørge for at brevet kommer frem til adressaten

Det er gjeldsnemnda som besørger sletting av heftelser.

  Det er gjeldsnemnda som sørger for sletting av heftelser.

 

 

 

bevirke

 

føre til, forårsake; få i stand, få til

atferd som i seg selv kunne bevirke ødeleggelse

 

atferd som i seg selv kunne føre til / forårsake ødeleggelse

De strenge lovbestemmelsene har bevirket en nedgang i antall forbrytelser.

 

De strenge lovbestemmelsene har ført til at antall forbrytelser har gått ned.

tiltak for å bevirke faglig og praktisk integrasjon

 

tiltak for å få i stand faglig og praktisk integrasjon

 

   

bortta

 

fjerne (urettmessig), ta med seg (uten lov)

For tyveri straffes den som borttar eller medvirker til å bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.

 

For tyveri straffes den som urettmessig fjerner/tar eller hjelper til med å ta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen.

Han er tiltalt for å ha borttatt en kassettspiller fra bilens baksete.

 

Han er tiltalt for å ha tatt med seg en kassettspiller fra bilens baksete.

Tilbake til toppen

 
 

 

E
 

 

PRØV Å UNNGÅ

 

SKRIV HELLER

erlegge

 

betale

Hytteeier må erlegge tilknytningsavgiften.

 

Hytteeieren må betale tilknytningsavgiften.

Selskapet plikter å beregne merverdiavgift av bidraget som erlegges.

 

Selskapet plikter å beregne merverdiavgift av bidraget som betales.

 

   

erleggelse

 

betaling

erleggelse av avgift

 

betaling av avgift

 

 

 

erverv

 

1 inntektsgivende arbeid; yrke

være uten erverv

 

være uten inntektsgivende arbeid

Institusjoner er i utgangspunktet skattefrie dersom de er eget skattesubjekt og ikke har erverv til formål.

 

Institusjoner er i utgangspunktet skattefrie dersom de er eget skattesubjekt og ikke har inntektsgivende arbeid til formål.

 

 

2 anskaffelse, det å skaffe seg; ofte: kjøpe

Erverv, eie og bruk av skytevåpen reguleres i våpenloven med forskrifter.

 

Anskaffelse/kjøp, eie og bruk av skytevåpen reguleres i våpenloven med forskrifter.

Den som gjennom erverv blir eier av aksjer ...

 

Den som gjennom kjøp blir eier av aksjer ...

Norges Bank tilrår at bank A får tillatelse til erverv av bank B.

 

Norges Bank tilrår at bank A får tillatelse til å kjøpe bank B.

 

 

 

erverve

 

skaffe (seg), anskaffe, tilegne (seg), få, ofte: kjøpe; i noen sammenhenger: tjene

erverve seg rett til

 

skaffe seg rett til

erverve en tomt

 

kjøpe en tomt

erverve aksjer

 

kjøpe aksjer

Alle som skal erverve og eie skytevåpen, må ha tillatelse fra politiet.

 

Alle som skal skaffe seg og eie skytevåpen, må ha tillatelse fra politiet.

Finansdepartementet har i dag gitt selskap A tillatelse til å erverve aksjer i selskap B.

 

Finansdepartementet har i dag gitt selskap A tillatelse til å kjøpe aksjer i selskap B.

inntekt ervervet i år

 

inntekt opptjent i år

 

 

 

etterleve

 

følge, rette seg etter, lyde

etterleve et påbud / en forskrift

 

rette seg etter et påbud / en forskrift

Tilbake til toppen

 
   
F
   

PRØV Å UNNGÅ

 

SKRIV HELLER 

finne å

 

Ofte: kunne, ville, finne grunnlag for

En finner ikke å kunne ...

 

Vi/jeg kan ikke, vi/jeg finner ikke grunnlag for å …

En finner å ville påpeke at ...

 

Vi/jeg vil påpeke at ...

 

 

 

forefinnes

 

finnes, være

Det forefinnes varmluftspistol eller annet verktøy for kontroll av trykket.

 

Det finnes varmluftspistol eller annet verktøy for kontroll av trykket.

Trinnets mål i faget forefinnes i læreplanen.

 

 

Trinnets mål i faget finnes i læreplanen.
eller
Trinnets mål i faget står i læreplanen.

 

 

 

foregi

 

opplyse noe usannferdig (som grunn, unnskyldning), påstå, hevde (uten grunn), gi seg ut for (å være), bruke som påskudd, påstå

Han foregav å være syk.

 

Han påstod at han var syk.

en avsender som foregir å være en bankkontakt

 

en avsender som påstår at han er / gir seg ut for å være en bankkontakt

 

   

forehavende

 

gjøremål, handling, formål, oppgave, plan

Hun mislyktes i sitt forehavende.

 

Hun fikk ikke gjort det hun skulle.
eller
Hun oppnådde ikke det hun ville.

 

 

 

foreholde noen noe

 

gjøre noen kjent med noe, påpeke (noe betenkelig, uheldig), fortelle noen noe, gjøre oppmerksom på (gjerne med et snev av irettesettelse eller advarsel)

De foreholdt ham hvilke følger dette kunne få.

 

De gjorde ham oppmerksom på / påpekte overfor ham hvilke følger dette kunne få.

Påtalemyndigheten skal i hvert tilfelle foreholde gjerningsmannen at forholdet er straffbart.

 

Påtalemyndigheten skal i hvert tilfelle gjøre gjerningsmannen oppmerksom på at forholdet er straffbart.

 

   

foreleggelse

 

Ofte: varsel, orientering

Foreleggelse av utkast til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (overskrift i brev)

 

Utkast til forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Merk: Siden dette er overskriften i et brev, er det nokså klart hva saken gjelder. Da er foreleggelse overflødig.

Foreleggelse av utleggsbegjæring (overskrift i brev)

 

Utleggsbegjæring
eller
Varsel om utleggsbegjæring

 

 

 

foreligge

 

Ofte: finnes, være, eksistere

erstatningskrav dersom det foreligger saklig grunn til oppsigelse

 

erstatningskrav dersom det finnes/er saklig grunn til oppsigelse

Landingstillatelse skal foreligge.

 

Man/du må ha landingstillatelse.

Når anses det å foreligge én eller flere atskilte virksomheter hos en eier?  

Når mener man at en eier har én eller flere atskilte virksomheter?

Mangel ved varen foreligger ikke.

 

Det er ingen mangel ved varen. 

   

 

foreliggende

 

Ofte: den aktuelle, dette, denne, disse, som finnes

den foreliggende rapport

 

denne rapporten

foreliggende klage

 

denne klagen, den aktuelle klagen

 

 

 

forestå

 

stå for; lede; sørge for

forestå forkynnelse av stevning

 

sørge for at en stevning blir forkynt
eller
sørge for å få forkynt en stevning

Megleren forestår opprettelse av den skriftlige kjøpekontrakten.

 

Megleren sørger for å sette opp den skriftlige kjøpekontrakten.

Driftsleder kan etter gitte regler forestå utførelse av installasjoner i eget anlegg.

 

Driftsleder kan etter gitte regler sørge for å få utført  installasjoner i eget anlegg.

 

 

 

forevise

 

vise (frem)

forevise legitimasjon

 

vise legitimasjon

Kontrolløren ble forevist billett.

 

Kontrolløren fikk se billetten.
eller
Passasjeren viste kontrolløren billetten.
 

 

   

forføye over

 

råde over, disponere over; forvalte, bruke

retten til å forføye over eiendommen

 

retten til å råde over / forvalte eiendommen

Det er forbudt å forføye over gjenstanden i strid med saksøkerens panterett.

 

Det er forbudt å bruke / råde over gjenstanden i strid med saksøkerens panterett.

 

 

 

forføyning

 

1 råderett, rådighet

ha noe til sin forføyning

 

ha råderett over noe

stå til forføyning

 

stå til rådighet, være tilgjengelig

Herved oversendes til forføyning følgende:

 

Vi sender med dette saken [til dere] for videre oppfølging.

 

 

2 bestemmelse; tiltak; vedtak

treffe forføyninger

 

gjøre vedtak, sette i verk tiltak

midlertidig forføyning

 

midlertidig tiltak

gjøre saken til gjenstand for videre forføyning

 

avgjøre om en skal gå videre med saken

 

 

 

formentlig

 

1 adj. antatt, påstått

den formentlige gjerningsmannen

 

den antatte gjerningsmannen

hennes formentlige rett

 

den retten hun hevder at hun har

 

 

2 adv. antakelig, trolig

to esker som formentlig inneholder patroner til rifle

 

to esker som antakelig inneholder patroner til rifle

Dette vil formentlig spare ressurser.

 

Dette vil trolig spare ressurser.


   
forsendelse
  sending

 

 

 

forsorg

 

hjelp; i visse sammenhenger: det å sørge for; bekostning
Merk: Det er bedre å skrive om.

Der hvor skyssmiddel ved Forsvarets forsorg ikke er hensiktsmessig eller mulig, kan det tilstås godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel.

 

Der det ikke er hensiktsmessig eller mulig at Forsvaret sørger for / bekoster transport, kan man få godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel.

Vi ber om å få dokumentet oversatt ved Deres forsorg.

 

Vi ber Dem om å få dokumentet oversatt.

 

 

 

for så vidt gjelder

 

når det gjelder, for

For så vidt gjelder ruteflyging, skal trafikkprogram for sommer og vinter sendes til Luftfartstilsynet i god tid.

 

Når det gjelder ruteflyging, skal trafikkprogrammet for sommer og vinter sendes til Luftfartstilsynet i god tid.

Kommuneloven § 17 nr. 2 første punktum gjelder ikke for så vidt gjelder valg av ordfører.

 

Kommuneloven § 17 nr. 2 første punktum gjelder ikke for valg av ordfører.

 

 

 

for så vidt som

 

i og med (at), fordi, siden

Dette vilkåret er oppfylt for så vidt som A er ansatt som tanntekniker i et tannteknikerfirma.

 

Dette vilkåret er oppfylt i og med at A er ansatt som tanntekniker i et tannteknikerfirma.

 

   

fravike

 

I visse sammenhenger: avstå fra, gi avkall på, forlate, flytte fra

Utlendingsdirektoratet fremsatte begjæring om at A skulle fravike asylmottaket.

 

Utlendingsdirektoratet krevde at A skulle forlate asylmottaket. 

Han ble pålagt å fravike en kommunal leilighet.

 

Han ble pålagt å flytte ut av en kommunal leilighet.

 

 

 

fravikelse

 

I visse sammenhenger: avståelse, det å forlate
Ofte: utkastelse, flytting

begjæring om fravikelse

 

krav om utkastelse

fravikelse av fast eiendom

 

utkastelse fra bolig/lokale

 

 

 

fremgå

 

Ofte: være, stå (om noe i tekst), omtales

Det fremgår av bestemmelsens § 4 siste ledd at legitimasjonsplikten, som fremgår av første ledd, også gjelder for den som er gitt disposisjonsrett til kontoen.

 

I bestemmelsens § 4 siste ledd står det at legitimasjonsplikten, som omtales i første ledd, også gjelder for den som har fått disposisjonsrett til kontoen.

 

 

 

fremholde

 

påpeke, fremheve, gjøre oppmerksom på

 

 

 

fremkomme

 

komme frem, oppstå; i visse sammenhenger: være (med)
Merk:
Noen ganger kan dette verbet sløyfes, jf. to av eksemplene nedenfor.

Det har fremkommet nye opplysninger i saken. 

 

Det er kommet frem nye opplysninger i saken.

Tilsynsutvalget vil vurdere forholdet på bakgrunn av de opplysninger som fremkommer i klagen. 

 

Tilsynsutvalget vil vurdere forholdet på bakgrunn av de opplysningene som står i klagen.
eller
Tilsynsutvalget vil vurdere forholdet på bakgrunn av opplysningene i klagen.

tallene som fremkommer i tabellen

 

tallene som står i tabellen, tallene i tabellen

 

 

 

fullbyrde

 

fullføre, sette i verk

 

 

 

fullbyrdelse

 

fullføring, iverksetting

 

 

 

følge:

 

 

ha som følge

 

føre til, føre med seg

ha til følge

 

føre til, føre med seg

som (en) følge av at

 

i og med at, fordi, siden, på grunn av

Som en følge av at avdelingen ikke fulgte opp utvalgets forslag ...

 

Fordi avdelingen ikke fulgte opp utvalgets forslag ...

Som følge av at viltmyndighetene ble kjent med skadeskytingen, ble det satt i gang søk etter hjortekalven.

 

Fordi viltmyndighetene fikk vite om skadeskytingen, satte de i gang søk etter hjortekalven.
eller
Viltmyndighetene satte i gang søk etter hjortekalven da de fikk vite at den var skadeskutt. 
eller
Viltmyndighetene fikk vite om skadeskytingen og satte i gang søk etter hjortekalven.

som følger

  slik
loven lyder som følger:
  loven lyder slik:

ta til følge

 

etterkomme, gi medhold, støtte

Anmodningen tas til følge.

 

Anmodningen etterkommes.

Klagen tas til følge.

 

NN får medhold i klagen.
eller
Vedtaket blir omgjort på grunn av klagen [fra NN].

Klagen tas ikke til følge.

 

NN får avslag på klagen.
eller
Vedtaket blir stående til tross for at NN har klaget, klagen fra NN får ingen effekt på vedtaket.

Tilbake til toppen 

 
 

 

G
 

 

PRØV Å UNNGÅ

  SKRIV HELLER

gitt

 

på grunn av, i og med, fordi

gitt de rådende omstendigheter

 

på grunn av omstendighetene i dag, fordi omstendighetene er som de er, under slike omstendigheter

Gitt den korte tidshorisonten er det viktig å ikke gape for høyt.

 

Fordi vi har liten tid, er det viktig at vi ikke påtar oss for mye.

 

 

 

gjeldende:

 

 

gjøre gjeldende

 

vise til, bruke som argument, hevde, påstå

Hun gjorde gjeldende at ...

 

Hun viste til / brukte som argument at ...

gjøre erstatningskrav gjeldende

 

kreve erstatning, reise krav om erstatning

gjøre en mangel gjeldende

 

vise til en mangel [ved noe man har kjøpt] og kreve kompensasjon
eller
hevde at det er en mangel [ved noe man har kjøpt] og kreve kompensasjon

 

 

 

gjenstand

 

Ofte: ting, sak

avtalens gjenstand

 

hva avtalen gjelder

gjøre saken til gjenstand for drøfting

 

drøfte saken

 

 

 

godtgjøre

 

1 betale, dekke, erstatte, refundere, tilbakebetale

Han fikk godtgjort sine utlegg.

 

Han fikk dekket/refundert utleggene sine.

 

 

2 dokumentere, bevise

Du må kunne godtgjøre at gjenstanden er mottatt som arv.

 

Du må kunne dokumentere at du har arvet gjenstanden.

Tilbake til toppen

 
   
H
   
PRØV Å UNNGÅ  

SKRIV HELLER

hen:

 

 

se hen til → hense

 

 

stå hen → henstå

 

 

 

 

 

henhøre

 

høre inn under, høre (med) til; ha forbindelse med

Saken henhører under departementet.

 

Saken hører inn under departementet.

 

   

henhørende

 

som hører til

alt til faget henhørende

 

alt som hører (med) til faget, alt hva man trenger

 

 

 

henregne

 

regne for å høre med til

henregnes til

 

falle inn under

Hvalene henregnes til pattedyrene.

 

Hvalene hører til / faller inn under pattedyrene.

 

 

 

hense:

 

 

hensett til

 

i betraktning av, med tanke på, på bakgrunn av

Hensett til at lagmannsrettens dom for Bs vedkommende er opphevet ...

 

I betraktning av / med tanke på at lagmannsrettens dom for Bs vedkommende er opphevet ...

 

 

 

henseende

 

måte, mening, sammenheng

i så henseende

 

i så måte, med hensyn til, når det gjelder

 

 

 

hensette

 

sette (fra seg), plassere; parkere (om kjøretøy)

Ingen gjenstander må hensettes her.

 

Ingen må sette fra seg ting her.

Sykler skal hensettes i kjelleren.

 

Sykler skal settes i kjelleren.

hensette seg i beruset tilstand

 

drikke seg full

 

   

henstand

 

utsettelse

begjære henstand

 

be om utsettelse

få henstand med betalingen

 

få betalingsutsettelse

     

henstille til

 

be om, anmode om, oppfordre til

Ordstyreren henstilte til forsamlingen å holde seg i ro.

 

Ordstyreren bad forsamlingen (om å) holde seg i ro.

Det henstilles til beboerne å ...

 

Vi ber beboerne om å ...

Fra oss henstilles til dem som bruker tekjøkkenet at de rydder etter seg.

 

Vi ber om at de som bruker tekjøkkenet, rydder etter seg.

     
henstilling  

anmodning, oppfordring, påminnelse

     

henstå

 

vente, bli foreløpig utsatt

Det får henstå.

 

Det får vente.

 

 

 

hensynta

 

ta hensyn til; ta i betraktning

Havnestyret ber plan- og utviklingsenheten hensynta de argumenter som fremmes.

 

Havnestyret ber plan- og utviklingsenheten ta hensyn til / ta i betraktning de argumentene som fremmes.

Dersom endringen ikke er hensyntatt, bes det gitt en begrunnelse.

 

Dersom det ikke er tatt hensyn til endringen, ber vi om å få en begrunnelse.

 

 

 

hensyntagen:

 

 

under hensyntagen til

 

med tanke på, tatt i betraktning, på grunnlag av, når man/vi tar hensyn til

Under hensyntagen til hans tidligere plettfrie vandel gjøres dommen betinget.

 

Med tanke på hans tidligere plettfrie vandel gjør retten dommen betinget.

 

 

 

herunder

 

1 under dette, i den forbindelse

Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.

 

Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og i den forbindelse ta hensyn til nye omstendigheter.

 

 

2 blant annet, medregnet, inklusive

Institusjoner, herunder selskaper, innretninger og stiftelser, er i utgangspunktet skattefrie ...

 

Institusjoner, blant annet selskaper, innretninger og stiftelser, er i utgangspunktet skattefrie ...

 

 

 

herværende

 

lokal, her på stedet, som er her, denne/dette

en herværende avis

 

en avis her på stedet

 

 

 

hitsette

 

gjengi, oppgi, sitere

Teksten hitsettes i sin helhet.

 

 

Teksten gjengis/siteres i sin helhet.

 

Fra notatet hitsettes: ...

 

Fra notatet gjengir/siterer vi (dette): ...

 

 

 

hjemmehørende

 

som hører hjemme i/på, som ligger i/på, som bor i/på, som kommer fra

Tiltalte er hjemmehørende i Halden.

 

Tiltalte bor i Halden.

Fiskefartøy hjemmehørende i Hasvik kommune

 

Fiskefartøy som hører hjemme i Hasvik kommune

 

 

 

hva gjelder

 

når det gjelder

 

 

 

hvoretter

 

1 og deretter

Vitnene forklarte seg, hvoretter forsvarerne grep ordet.

 

Vitnene forklarte seg, og deretter grep forsvarerne ordet.

 

 

2 ifølge, etter
Merk: Ofte er det best å skrive om, jf. eksempelet nedenfor.

Han er gjort kjent med sine rettigheter etter utlendingsloven § 34, hvoretter politiet skal gi veiledning om at han har rett til fullmektig …

 

Han er gjort kjent med sine rettigheter etter utlendingsloven § 34, hvor det heter/står at politiet skal gi veiledning om at han har rett til fullmektig …

Tilbake til toppen 

 
 

 

I
 

 

PRØV Å UNNGÅ

  SKRIV HELLER
imøtese

  se frem til at noe (ventet) vil skje
Deres tilbakemelding imøteses   Vi ser frem til Deres tilbakemelding, vi venter på Deres tilbakemelding

   

inneværende

 

dette, denne

Tilbake til toppen 

 
 

 

L
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

likeledes

 

også, likeså

 

 

 

likevel slik at ...

 

Merk: Dette kan ofte erstattes med men. En mulighet er å dele setningen i to og eventuelt innlede neste setning med men eller NN skal likevel (ikke) ...

Tilsvar til stevningen skal ha samme form som stevningen, men likevel slik at det ikke er nødvendig å redegjøre for forhold som er omtalt i stevningen dersom man er enig i motpartens fremstilling. 

 

Tilsvaret til stevningen skal ha samme form som stevningen. Det er likevel ikke nødvendig å redegjøre for forhold som er omtalt i stevningen dersom man er enig i motpartens fremstilling.

Rådets avgjørelser er offentlige, likevel slik at navn på forbrukere ikke nevnes ved offentliggjøring. Informasjon som må anses for forretnings- eller driftshemmelighet offentliggjøres ikke.

 

Rådets avgjørelser er offentlige, men navn på forbrukere skal likevel ikke nevnes når avgjørelsene offentliggjøres.

 

 

 

likevel ikke slik at ...

 

Merk: Dette kan ofte erstattes med men. En mulighet er å dele setningen i to og eventuelt innlede neste setning med men eller NN skal likevel (ikke) ...

Rektor kan også innvilge permisjon i forkant og/eller etterkant av en av skolens ferier, men likevel ikke slik at elevens fravær blir mer enn ti skoledager.

 

Rektor kan også innvilge permisjon før eller etter en av skolens ferier. Likevel skal ikke elevens fravær bli mer enn ti skoledager.

«Andre grunner» kan være forhold ved barnet selv, som sykdom eller funksjonshemning eller at nærmiljøet er utrygt eller belastet, likevel ikke slik at barnevernet kommer inn og overtar ansvaret som primært ligger hos andre offentlige instanser.

 

«Andre grunner» kan være at barnet f.eks. har en sykdom eller funksjonshemning, eller at nærmiljøet er utrygt eller belastet. Men barnevernet skal likevel ikke komme inn og overta ansvaret som primært ligger hos andre offentlige instanser.

Tilbake til toppen

 
 

 

M
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

meddele

 

I visse sammenhenger: gi

Styret kan meddele prokura.

 

Styret kan gi prokura.

 

 

 

medføre

 

innebære; være; føre med seg, føre til

Stillingen medfører noe representasjon.

 

Stillingen innebærer en del representasjon.

Dette medfører ikke riktighet.

 

Dette er ikke riktig.

Parkering medfører borttauing. 

 

Biler som parkeres her, vil bli tauet bort.
eller
Hvis du parkerer her, vil bilen din bli tauet bort.
eller
Bilen din blir tauet bort hvis du parkerer her.

 

 

 

medhold:

 

 

i medhold av

 

i samsvar med, med hjemmel i, etter


   
med videre
  og så videre

 

 

 

medvirke

 

delta, hjelpe til med, bidra til, støtte, gjøre sitt

medvirke ved en aksjon

 

delta i / hjelpe til ved en aksjon

medvirke til sikring av arealer i strandsonen

 

bidra til / hjelpe til med å sikre arealer i strandsonen

Tilbake til toppen

 
 

 

N
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

nærværende

 

denne, dette

nærværende lov

 

denne loven, loven her

Tilbake til toppen

 
 

 

O
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

omfattes av, omfattet av

 

faller inn under
Merk: I stedet for «X omfattes av Y» kan du skrive «Y gjelder for X».

Disse tilfellene omfattes av lov om ...

 

Disse tilfellene faller inn under lov om ...

Regnskapsførerselskaper omfattes av denne forskriften.

 

Denne forskriften gjelder for regnskapsførerselskaper.

Arbeidstakere med særlig uavhengig stilling skal omfattes av arbeidstidsreglene.

 

Arbeidstidsreglene skal gjelde for arbeidstakere med særlig uavhengig stilling.

Slike oppdrag er omfattet av eiendomsmeglingsloven.

 

Slike oppdrag faller inn under eiendomsmeglingsloven.
eller
Eiendomsmeglingsloven gjelder slike oppdrag.

 

 

 

oppebære

 

få, ha, motta, innkassere

oppebære trygd

 

få trygd

Påklages avskjedsvedtaket, vil den suspenderte oppebære full lønn inntil det er fattet vedtak i klagesaken.

 

Dersom avskjedsvedtaket blir påklaget, vil den suspenderte motta full lønn inntil det er fattet vedtak i klagesaken.

 

 

 

opphold

 

avbrudd, pause, forsinkelsei visse sammenhenger: stans

Det må skje uten opphold.

 

Det må skje straks.

Når det er fare ved opphold kan politiet foreta pågripelse uten slik beslutning.

 

Hvis det kan få [negative] konsekvenser at man venter, kan politiet pågripe [personen] uten en slik beslutning.

 

 

 

opphør

 

stans, slutt, avbrudd; i visse sammenhenger: nedleggelse

bringe noe til opphør

 

stanse noe, få en slutt på noe

etter foretakets opphør

 

etter at foretaket ble nedlagt; hvis/når foretaket blir nedlagt

 

 

 

opphøre

 

ta slutt, slutte, bli nedlagt

Foreningen har opphørt å eksistere.

 

Foreningen har sluttet å eksistere.
eller
Foreningen finnes ikke lenger.
eller
Foreningen er nedlagt.

 

 

 

oppsette

 

I visse sammenhenger: utsette; vente med (å gjøre noe)

Saken må oppsettes.

 

Saken må utsettes.
eller
Vi må vente med å gjøre noe med saken.
eller
Vi må la saken ligge.

Du kan ikke påregne at en klage vil bli gitt oppsettende virkning. 

 

Du kan klage [på vedtaket], men du kan likevel ikke regne med at klagen fører til at vi venter med å iverksette vedtaket.

 

 

 

oppstille

 

I visse sammenhenger: sette, stille, etablere

de krav som loven oppstiller til større virksomheter

 

de krav som loven stiller til større virksomheter

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen protokoll nr. 7 artikkel 4 oppstiller et forbud mot dobbeltstraff.

 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter i protokoll nr. 7 artikkel 4 et forbud mot dobbeltstraff.

 

 

 

ovenfornevnte → ovennevnte

 

 

ovennevnte

 

nevnte, som nevnes / er nevnt ovenfor

Tilbake til toppen

 
   
P
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

påberope seg

 

vise til, unnskylde seg med, argumentere med

Han påberopte seg bevisstløshet i gjerningsøyeblikket.

 

Han viste til  / unnskyldte seg med at han hadde vært bevisstløs i gjerningsøyeblikket.

 

   

påkrevd/påkrevet

 

nødvendig, om å gjøre

Det er påkrevet med ... 

 

Det er nødvendig med ... / NN må ...

 

 

 

 

påregne

 

regne med, vente seg

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Du må regne med noe reisevirksomhet / å reise en del [i jobben].

Store forsinkelser må påregnes.

 

Passasjerene/dere/man må regne med store forsinkelser.

Jeg er bortreist. E-post kan ikke påregnes lest før 6. mai.   Jeg er bortreist. E-post vil ikke bli lest før 6. mai.
     

Tilbake til toppen

 
 

 

R
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

riket

 

Oftest: landet, Norge

utenfor riket

 

utenfor Norge, utenfor landet, utenlands, i utlandet

Han er bortvist fra riket.

 

Han er bortvist fra landet/Norge.

Tilbake til toppen

 
   
S
   

PRØV Å UNNGÅ

 

SKRIV HELLER

samtlige

 

alle

 

 

 

stor(t):   Merk: Dette ordet kan ofte sløyfes.
Det påløper en morarente stor 12,75 %.  

Det påløper en morarente på 12,75 %.

De må betale et beløp stort kr 245 000.

 

De må betale kr 245 000.


   

så fremt

 

hvis, om, dersom


   
således
  slik; dermed

Teksten blir således rettet til: …

 

Teksten blir dermed rettet til: …

Tilbake til toppen 

 
 

 

T
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER 

tarv

 

behov, trang, interesse

handle mot en annens tarv

 

handle i strid med en annens interesser


   

tilflyte

 

komme til, bli til del

la opplysninger tilflyte offentligheten

 

la opplysninger komme offentligheten til del
eller
gi offentligheten opplysninger
eller
la offentligheten få kjennskap til opplysninger

Dersom det tilflyter oss informasjon om at ...

 

Dersom vi får informasjon om at ...

Vi forutsetter at disse dokumentene skal tilflyte kontrollmyndighetene.

 

Vi forutsetter at kontrollmyndighetene skal få / skal få kjennskap til disse dokumentene.

 

 

 

tilkjenne

 

Oftest: tildele (ved dom)

NN tilkjennes foreldreretten.

 

NN tildeles/får foreldreretten.

NN tilkjennes dekning av saksomkostninger.

 

NN får dekket saksomkostninger.

 

 

 

tilkomme

 

I visse sammenhenger: tilfalle (med rett), få, ha rett til, ha krav på; være (ens) sak/oppgave, være opp til

Det tilkommer meg kr 2 500.

 

Jeg har krav på / rett til kr 2 500.
eller
Jeg skal ha kr 2 500.

Skyssgodtgjørelse tilkommer menighetsprester.

 

Menighetsprester får / skal ha skyssgodtgjørelse.

Det tilkommer ikke meg å ta avgjørelsen.

 

Det er ikke min oppgave å ta avgjørelsen.
eller
Det er ikke opp til meg å ta avgjørelsen.
eller
Det er ikke jeg som skal ta avgjørelsen.

 

 

 

tillegge

 

gi, tildele, pålegge (oftest om ansvar, oppgaver og plikter)

tillegges

 

får, har

bli tillagt

 

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver.

 

Den som har stillingen, kan også få andre oppgaver.

er tillagt

 

har (fått)

Den primære beredskapsplikten er tillagt privat virksomhet.

 

Det er den private virksomheten som har den primære beredskapsplikten.

 

 

 

tilligge

 

være ens plikt/oppgave; høre inn under

Det tilligger ikke oss å avgjøre dette spørsmålet.

 

Det er ikke vår oppgave å avgjøre dette spørsmålet.
eller
Det er ikke opp til oss å avgjøre dette spørsmålet.
eller
Det er ikke vi som skal avgjøre dette spørsmålet.

 

 

 

tillike

 

også, i tillegg, dessuten

Ambassadør for det karibiske området, Lars Holm, utnevnes tillike til ambassadør i St. Georges, Grenada.

 

Ambassadør for det karibiske området, Lars Holm, utnevnes i tillegg til ambassadør i St. Georges, Grenada.

 

 

 

tilstille

 

(over)sende, sende til

Dokumentet skal tilstilles direktoratet.

 

Dokumentet skal sendes til direktoratet.

Lagmannen henstilte til den sakkyndige å tilstille sakens parter kopi av erklæringen. 

 

Lagmannen bad den sakkyndige om å sende sakens parter kopi av erklæringen. 

 

 

 

tilstå

 

I visse sammenhenger: gi, bevilge

KLP kan tilstå attføringspensjon selv om du har for lav uføregrad til å få utbetalt noe fra folketrygden.

 

KLP kan bevilge / gi deg attføringspensjon selv om du har for lav uføregrad til å få utbetalt noe fra folketrygden.

Tilstått kreditt kan tilbakekalles.

 

Den kreditten NN/du har fått, kan tilbakekalles.

Personer som oppfyller disse vilkårene, kan tilstås bostøtte.

 

Personer som oppfyller disse vilkårene, kan få bostøtte.

Det kan tilstås godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel.

 

Man/du kan få godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel.

Tilbake til toppen

 
 

 

U
 

 

PRØV Å UNNGÅ

 

SKRIV HELLER

ubesørget

 

ikke utført, ikke ordnet

ubesørget post

 

post som ikke har kommet frem til adressaten

 

 

 

uleilighet

 

problem, ulempe, besvær

misbruk av datamaskin med uleilighet til følge

 

misbruk av datamaskin som førte til problemer/ulemper [for eieren av datamaskinen]

Undersøkelsene medførte uleilighet for eieren.

 

Undersøkelsene førte til problemer/ulemper for eieren.

 

 

 

undergi

 

innordne under; i visse sammenhenger: gjøre til gjenstand for, la gjennomgå
Merk: Ofte er dette verbet uten eget innhold: undergi behandling = behandle. Det er bedre å skrive om og bruke konkrete verb.

Sakene skulle undergis en liberal behandling.

 

Sakene skulle få en liberal behandling.
eller
Sakene skulle behandles på en liberal måte.

Det er viktig at vi undergir spørsmålet en grundig behandling.

 

Det er viktig at vi behandler spørsmålet grundig.

utenlandske borgere som undergis frihetsberøvelse i Norge

 

utenlandske borgere som fengsles i Norge

NN er undergitt judisiell observasjon.

 

NN gjennomgår / skal gjennomgå judisiell observasjon.

Forholdet er undergitt offentlig påtale.

 

Det er påtalemyndigheten som beslutter om det skal åpnes sak.

 

 

 

undergå

 

gjennomgå, oppleve

undergå en forandring

 

gjennomgå en forandring, bli forandret

undergå behandling

 

gjennomgå behandling, bli behandlet

 

 

 

underrette

 

gi beskjed/informasjon om, informere

Klageren skal underrettes om vedtaket.

 

Klageren skal få beskjed/informasjon om vedtaket. 

 

 

 

underretning

 

beskjed, informasjon, melding

Partene må få underretning om vedtaket.

 

Partene må få beskjed/informasjon om vedtaket.

 

 

 

undertegnede
  jeg
Det bes om at det tas kontakt med undertegnede.   Jeg ber om at du tar kontakt med meg.

   

unnlate

 

la være
Merk: Ofte er det bedre å erstatte unnlate å / unnlatt å + infinitiv med ikke + fortidsformen av det aktuelle verbet, jf. eksempelet nedenfor.

NN har unnlatt å betale skatt.

 

NN har ikke betalt skatt.

 

   

unnlateutøvelselse

 

Merk: Ofte er det bedre å skrive om, jf. eksempelet nedenfor.

Unnlatelse av å sende inn selvangivelsen medfører tap av klagerett.

 

Hvis du ikke sender inn selvangivelsen, mister du retten til å klage.


   
utgjøre

  Ofte: være
Dette utgjør et problem.
  Dette er et problem.

 

 

 

utøve

 

drive med; praktisere; ofte: bruke

utøve skjønn 

 

bruke skjønn

 

   


 

gjennomføring, iverksetting, ofte: bruk
Merk: Ofte er det bedre å skrive om, jf. eksempelet nedenfor.

Flyselskapet kan, etter utøvelse av rimelig skjønn, nekte å ...

 

Flyselskapet kan, etter å ha brukt rimelig skjønn, nekte å ...

Tilbake til toppen 

 
 

 

V
 

 

PRØV Å UNNGÅ 

 

SKRIV HELLER

vedrøre

 

angå, gjelde, ha sammenheng med

Dette er ikke noe som vedrører meg.

 

Dette er ikke noe som angår/gjelder meg.

 

   

vedrørende

 

om, i forbindelse med, som gjelder, som henger sammen med
Merk: Ordet kan ofte erstattes av en preposisjon (om, for, til). I overskrifter kan ordet ofte sløyfes.

Statsråden uttalte seg vedrørende saken.

 

Statsråden uttalte seg om saken.

spørsmål vedrørende saken

 

spørsmål som gjelder saken, spørsmål om saken

kostnader vedrørende vedlikehold

 

kostnader som gjelder vedlikehold, kostnader til vedlikehold

avgifter vedrørende kjøretøy

 

avgifter på kjøretøy

retningslinjer vedrørende vårt arbeid

 

retningslinjer for arbeidet vårt

 

 

 

vesentlig:

 

 

i det (alt) vesentlig(st)e

 

hovedsakelig, stort sett, for det meste, fortrinnvis

Kravene er i det vesentlige rettet mot C.

 

Kravene er hovedsakelig rettet mot C.
eller
De fleste kravene er rettet mot C. 

Ordningene er finansiert i det alt vesentlige av partene.

 

Ordningene er hovedsakelig / stort sett finansiert av partene.

Varetektsfengslinger skal i det alt vesentligste skje på ordinære virkedager.

 

Varetektsfengslinger skal hovedsakelig / stort sett / fortrinnsvis skje på ordinære virkedager.

 

   

vitterlig

 

kjent, åpenlys(t)

gjøre vitterlig

 

kunngjøre, gjøre kjent

Tilbake til toppen 

 
 

 

Y
 

 

PRØV Å UNNGÅ

 

SKRIV HELLER 

yte

 

gi, bidra med; ofte: betale

yte bistand

 

bistå, hjelpe

yte skatt

 

betale skatt

 

 

 

ytterligere

 

enda (en/mer/flere), nærmere, flere

Det er behov for ytterligere opplysninger.

 

Det trengs / vi trenger flere opplysninger.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til ...

 

Du får mer/nærmere informasjon om stillingen hvis du henvender deg til / tar kontakt med ...

Tilbake til toppen 
   

 

 

Kansellisten i pdf


Forside Kansellisten

Du kan også bestille Kansellisten fra bestillingssiden.

 

«Det nytter f.eks. ikke at kræve klart sprog hvis chefen i virkeligheden synes at den snørklede kancellistil er skabt af Vorherre og ikke kan ændres. Man kan kort sagt ikke ændre sproget hvis man ikke også ændrer holdningerne – i modsat fald bliver der tale om en ren kosmetisk behandling.»  

Leif Becker Jensen


Utviklet av Gazette