Gå direkte til innhold [access key = i] Gå direkte hovedmeny [access key = h] Gå direkte til kontaktinformasjon [access key = k]

Forkortinger

Liste over forkortinger og symbol i allmennspråket (bokmål står før og nynorsk etter skråstreken).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø | Å

A

 
@ krøllalfa
a.D. eller AD anno Domini (i det Herrens år, dvs. etter Kristi fødsel)
adm. administrerende/administrerande
adr. adresse
adv. advokat
AKP Arbeidernes kommunistparti
a.l. austlig lengde / austleg lengd
AL andelslag (bokmål), partslag
a.m. ante meridiem (før middag)
ANS ansvarlig selskap / ansvarleg selskap
Ap
Arbeiderpartiet
apr. april
AS aksjeselskap
ASA allmennaksjeselskap
ass. assistent, assisterende/assisterande
(att.) attention (skriv: til eller ved)
aug. august
aut. autorisert
avd. avdeling
avst. avstytting (forkorting)

B

Til til toppen
b bit (datauttrykk)
B byte (datauttrykk)
bd. bind / bind, band
bet. betalt
bl.a. blant annet, blant andre / blant anna, blant andre
bm. bokmål

bnr.

bruksnummer
BNP bruttonasjonalprodukt
bto. brutto

C

Til til toppen
© copyright (forlagsrett og enerett til å kopiere)
ºC celsiusgrader / grader celcius
c centi- (hundredel)
ca. cirka
cal kalori(er)/kalori(ar)
cand. candidata, candidatus (kandidat som har tatt eksamen ved universitet eller høgskole, f.eks. cand.jur., cand.med.)
(c.c.) carbon copy [skriv: kopi til]
cd eller CD compact disc (kompaktplate)
cd-rom eller CD-ROM compact disc read only memory (multimedieplate)
cf cost and freight (selgeren betaler ombordføring og frakt)
(c/o) care of [«hos», skriv: adr.]
cg centigram
cif cost, insurance and freight (selgeren betaler ombordføring, forsikring og frakt)
cl centiliter
cm centimeter
CT computer tomography (datatomografi)
cv eller CV curriculum vitae [oversikt over utdanning og praksis]

D

Til til toppen
d desi- (tidel)
d døgn
d. død
DA delt ansvar (i firmanavn)
da deka- (ti)
daa dekar [1000 m²]
dB desibel
d.d. dags dato
d.e. den eldre
dg. dag(er)/dag(ar)
d.e. 1) den eldre; 2) det er
Dep departement [i postadresser]
dept. departement
des. desember
dfm. dommerfullmektig/dommarfullmektig
dg desigram
dir. direktør
disp. dispensasjon; disponent
div. diverse
dl desiliter
dm desimeter
d.m. denne måned / denne månaden
do. ditto
dr. doktor/dokter
dr. doctor, f.eks. i titler: dr.med., dr.philos.
d.s. det (den, de) samme / det (den, dei) same
dss. det (den, de) samme som / det (den, dei) same som
dvd eller DVD digital versatile disc (digital videoplate)
dvs. det vil si / det vil seie
d.y. den yngre
d.å. dette år(et)

E

Til til toppen
E europaveg
edb eller EDB elektronisk databehandling
e.f. etter fullmakt
eg. (bokmål) egentlig
eig. (nynorsk) eigentleg
e.Kr. etter Kristus
eks. eksempel; eksemplar
ekskl. eksklusive
eksp. ekspedert; ekspedisjon
el. eller
e.l. eller liknende / eller liknande
et. etasje
etab. etablert
etabl. etablert
etc. et cetera (skriv: osv.)
EU Den europeiske unionen
EUR euro (felles valutaenhet innenfor EU)
ev. eventuell, eventuelt
evt. etter vår tidsregning / etter vår tidsrekning
EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

F

Til til toppen
f. følgende side(r) / følgjande side(r)
f. født/fødd
ºF fahrenheitgrader / grader fahrenheit
feb. februar
f.eks. for eksempel
fhv. (bokmål) forhenværende
fig. figur(lig)/figur(leg)
f.k. førstkommende/førstkommande
f.Kr. før Kristus
fl. flere/fleire
f.m. forrige måned / førre månaden
FN De forente nasjoner (initialordet FN kan også brukes i nynorsk vsa. SN)
fob free on board (fritt om bord i avsendingshamn)
f.o.f. først og fremst
f.o.m. fra og med / frå og med
forf. forfatter/forfattar
fork. forkorting, forkortet / forkorting, forkorta
forts. fortsetter, fortsettelse / fortsetje, fortsetjing
fr. fredag
fr. fru, frøken
framh. framhald
FrP Fremskrittspartiet/Framstegspartiet
f.t. for tida
fung. fungerende/fungerande
fv. fylkesveg
fvt. før vår tidsregning / før vår tidsrekning
f.ø. for øvrig
f.å. forrige år / førre året

G

Til til toppen
G giga- (milliard)
G grunnbeløpet i folketrygda
g gram
g. gang(er)/gong(er)
g. gate/gata
g.; g.m. gift; gift med
GB gigabyte (datauttrykk)
gl. gammel/gammal
gnr. gardsnummer
GT Det gamle testamentet
(gt.) skriv: g.

H

Til til toppen
h hekto- (hundre)
ha hektar
hiv human immunodeficiency virus (menneskelig immunsviktvirus)
hhv. (bokmål) henholdsvis
hg hektogram
hl hektoliter
H Høyre/Høgre
hoh. høyde over havet / høgd over havet
h.r.adv. høyesterettsadvokat/høgsterettsadvokat
html eller HTML hyper text markup language (kodespråk for hypertekst)
http eller HTTP hyper text transfer protocol (overføringsprotokoll for hypertekst)
h.v. (etter navn) har vore (no avgått)
Hz hertz
hå. hundreår(et)

I

Til til toppen
ib. eller ibid. ibidem (samme sted)
ifb. (bokmål) i forbindelse med
ift. i forhold til
i.e. id est (det er)
iht. (bokmål) i henhold til
ikt eller IKT informasjons- og kommunikasjonsteknologi
ill. illustrasjon; illustrert
ing. ingeniør
inkl. inklusive
innb. innbundet/innbunden
innb. innbygger/innbyggjar
inst. institutt
ISBN international standard book number (internasjonalt standardboknummer)
ISSN international standard serial number (internasjonalt standardtidsskriftnummer)
ISO

International Organization for Standardization (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen)

istf. i stedet for / i staden for
it eller IT informasjonsteknologi

J

Til til toppen
jan. januar
jf. jamfør
jnr. journalnummer
jr. eller jun. junior
jur. juridisk, jurae (av jus), f. eks. i tittel: cand.jur. (juridisk kandidat)

K

Til til toppen
K kelvin
k kilo- (tusen)
kap. kapittel
kb kilobit (datauttrykk)
kB kilobyte (datauttrykk)
(kfr.) konferer (skriv: jf.)
kg kilogram
kgl.res. kongelig resolusjon / kongeleg resolusjon
KID kundeidentifikasjon
kJ kilojoule
kl. klasse
kl. klokka
km kilometer
km/t eller km/h eller km/time kilometer i timen
KOLS eller kols kronisk obstruktiv lungesjukdom
kr krone(r)
KrF Kristelig Folkeparti / Kristeleg Folkeparti
krm kryddermål
KS kommandittselskap
kst. konstituert
kto. konto
kV kilovolt
kVA kilovoltampere (i kVA = 1000 VA)
kvm kvadratmeter
kW kilowatt
kWh eller kWt kilowattime

L

Til til toppen
l liter
L liter (i teknisk språk)
lab. laboratorium
lau. laurdag
l.c. loco citato (på nevnte sted)
liks lesbarhetsindeks/lesevanskeindeks
lnr. løpenummer
loc.cit. loco citato (på nevnte sted)
lp eller LP langspillplate/langspelplate
lø. lørdag

M

Til til toppen
M mega- (million)
m meter
m milli- (tusendel)
m2 kvadratmeter
m3 kubikkmeter
ma. mandag
m.a. mellom annet, mellom andre / mellom anna, mellom andre
mag.art. magister artium (akademisk grad)
m.a.o. med andre ord
maks. maksimal(t), maksimum
MB megabyte (datauttrykk)
MB motorbåt
Mb megabit (datauttrykk)
MC motorcycle (motorsykkel)
md. måned(er)/månad(er)
MDG Miljøpartiet De Grønne / Miljøpartiet Dei Grøne
med. medicinae, f. eks. i tittel: cand.med. (medisinsk kandidat)
mfl. med flere / med fleire
mg milligram
mht. med hensyn til (bokmål)
MHz megahertz
mill. million(er)/million(ar)
min minutt
MK motorkutter/motorkuttar
ml milliliter
mm millimeter
m.m. med mer / med meir
(mnd.) skriv: md.
moh. meter over havet
m.o.t. med omsyn til
mrd. milliard(er)/milliard(ar)
MS motorskip
ms matskei
ms. manuskript
m/s meter pr. sekund
MT motortankskip
MTB missiltorpedobåt, motortorpedobåt
muh. meter under havet
mv. med videre
mV millivolt
MV megavolt
mva. merverdiavgift/meirverdiavgift
mW milliwatt
MW megawatt
må. måndag

N

Til til toppen
N nord
n nano- (milliarddel)
NB nota bene (merk vel)
n.br. nordlig bredde / nordleg breidd
ndf. nedenfor/nedanfor
nkr norske kroner; jf. NOK
NN nomen nescio (jeg kjenner ikke navnet)
NKP Norges Kommunistiske Parti
NO Norge/Noreg (ISOs tobokstavskode)
no. norsk
NOK norske kroner; jf. nkr.
nov. november
NOU Norges offentlige utredninger / Noregs offentlege utgreiingar
nr. nummer
NS Norsk Standard
NT Det nye testamentet
nto. netto
nyno. nynorsk
n.å. neste år(et)

O

Til til toppen
o.a. og annet, og andre / og anna, og andre
obs. observer
off. offentlig/offentleg
ofl. og flere / og fleire
okt. oktober
o.l. og liknende / og liknande
on. onsdag
osb. og så bortetter
osv. og så videre / og så vidare
ot.prp. odelstingsproposisjon (men: Ot.prp. nr. 1 (2005–06))
ovf. ovenfor/ovanfor

P

Til til toppen
p piko- (billiondel)
p. pagina (side)
p.a. pro anno, per år
Pb. postboks
pc eller PC personal computer (personlig datamaskin)
pga. på grunn av
pharm. pharmaciae, f.eks. i tittel: cand.pharm. (farmasøytisk kandidat)
ph.d. philosophiae doctor (doktorgrad)
philol.

philologiae, f.eks. i tittel: cand.philol. (filologisk kandidat)

PIN personal identity number (personlig identitetsnummer)
pkt. punkt(er)
p.m. post meridiem (etter middag)
p.m. post mortem (etter døden)
pm eller PM promemoria (til påminning, notat med fakta om utviklingen av en sak)
p.p. per prokura (etter fullmakt)
PR public relations (publikumskontakt)
pr. per
ps eller PS post scriptum (etterskrift)
pst. prosent (%)
p.t. for tida (pro tempore)

R

Til til toppen
® registrert varemerke
red. redaksjon, redaktør, redigert av
ref. referanse, referat
reg. register, registrert
rek. rekommandert
RIP eller R.I.P. requiescat in pace (hvil i fred)
rv. riksveg

S

Til til toppen
S sør
s eller sek sekund
s. side(r)
s.d. se denne (dette, disse) / sjå denne (dette, desse)
sen. eller sr. senior
sep. september
sign. signatur, signert
siv.ing. sivilingeniør
sj. sjelden/sjeldan
(s.k.) skriv: såk.
SL salgslag/salslag
s.m. samme måned / same månaden
SN Dei sameinte nasjonane, jf. FN
Sp Senterpartiet
sp. spalte
spm. spørsmål
sr. eller sen senior
SS steamship (dampskip)
ss (bokmål) spiseskei
sst. samme sted / same staden
St. Sankt, Santa, Santo, Saint (hellig/heilag)
st. stasjon
stk. stykk, stykke(r)/stykk(e)
st.meld. stortingsmelding (men: St.meld. nr. 2 (2005–06))
st.prp. stortingsproposisjon (men: St.prp. nr. 3 (2005–06))
stp. studiepoeng
stud. studiosa, studiosus (student), f.eks. stud.jur.
s.u. (bokmål) svar utbes
su. sundag
SV Sosialistisk Venstreparti
sø. søndag
s.å. samme år(et)
såk. såkalt/såkalla

T

Til til toppen
t time
t tonn
T tera- (= billion)
tab. tabell
t.d. til dømes
techn. technologiae, f.eks. i tittel: cand.techn. (kandidat i tekniske fag)
temp. temperatur
ti. tirsdag
tidl. tidligere, tidligst / tidlegare, tildlegast
tlf. telefon
to. torsdag
t.o.m. til og med
ts teskje/teskei
TS tankskip
tv eller TV televisjon (fjernsyn)
ty. tysdag

U

Til til toppen
utg. utgave, utgitt, utgiver / utgåve, utgitt, utgivar
ult. ultimo (sist i måneden / sist i månaden)

V

Til til toppen
V Venstre (partiet)
V vest
V volt
v. veg, vegen
v/ ved (f.eks.: v/Olsen)
vgs. videregående skole / vidaregåande skole
vha. ved hjelp av
(vn.) skriv: v.
vsa. ved siden av / ved sida av

W

Til til toppen
W watt
wc eller WC water closet (vannklosett/vassklosett)

Ø

Til til toppen
Ø øst

Å

Til til toppen
årg. årgang
  Til til toppen


Sist oppdatert: 5. september 2014

 

De viktigste reglene for bruk av forkortinger:


Bruk bare forkortinger som du regner med at leserne forstår.

 

  • Hovedregelen er at forkortinger skal ha punktum.
  • Det skal ikke være punktum i forkortinger for mynt, mål og vekt (f.eks. kr, cm, kg) og initialord (f.eks. NRK, NHO, EU).
  • I sammensetninger får forkortinger bindestrek (f.eks. tv-program).
  • I genitiv får initialord liten s (f.eks. NRKs).

I ordlister, ordbøker og opplistende publikasjoner kan en bruke forkortinger uten punktum for å spare plass.

 

Forkortede lovtitler

 

Det finnes ingen offisiell liste over forkortede lovtitler. Du kan lese litt om dette i Statsspråk 2/2009.

Utviklet av Gazette